Bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen spelen een belangrijke rol in onze dienstverlening. Om aan te geven waar de focus licht binnen onze diensten zijn de belangrijkste onderdelen hieronder nader toegelicht:

Herontwerp bedrijfsprocessen
Digitalisering
Bedrijfsprocessen in BPMN 2.0
Risico’s & Controls Management
ERP-implementatie
Stakeholderanalyse
Process Performance Cycle

Herontwerp bedrijfsprocessen

Onze werkwijze bij het herontwerp van de bedrijfsprocessen bestaat uit het in kaart brengen van de huidige processen. Deze worden grondig geanalyseerd en doorgelicht. Vervolgens zal in overleg met het management/ directie duidelijk gemaakt worden hoe een herontwerp van de bedrijfsprocessen tot een betere situatie zal leiden. Na afstemming met de directie zal het proces om tot een nieuwe en geoptimaliseerde situatie door Phari van het begin tot het eind worden begeleid. Dit is inclusief het trainen van het personeel m.b.t. de veranderingen in de bedrijfsprocessen.

Bedrijfsprocessen optimaliseren door her te ontwerpen is een belangrijk onderdeel van een continue proces. Elke organisatie heeft te maken met activiteiten en bedrijfsprocessen. Deze zijn nodig voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Gezamenlijk vormen deze processen de organisatie. Bij optimalisatie van de bedrijfsvoering is het onder de loep nemen van minder goed lopende processen vaak een begin. De direct betrokkenen van deze processen zijn vaak goed op de hoogte van ins en outs. Toch kan het zijn dat men niet tevreden is met het resultaat of de bijdrage. Dit kan veel oorzaken hebben en bij onderzoek zal men zien dat een bedrijfsproces vaak niet zo vanzelfsprekend is en dat er toch veel vragen zijn.

Bedrijfsprocessen Optimaliseren

Grondig analyseren van een bedrijfsproces kan leiden tot verassende conclusies en verbeteradviezen. Bij uitvoering van deze adviezen kan dat relatief snelle winst opleveren. Een groot voordeel hierbij is ook nog dat dit advies met vaak met interne middelen uitgevoerd kan worden. Dat is ook nog een keer een extra winst.

Phari is gespecialiseerd in het analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Met zijn flexibele inzet en brede marktkennis is Phari in staat een grondige analyse uit te voeren en een pragmatisch verbeteradvies te leveren. Het kan voorkomen dat een verbeteradvies enige kennis vereist die op dat moment nog niet intern aanwezig is. Ook hier kan Phari inspringen als projectmanager/ intermediair om het verbeteradvies in goede banen te leiden. Voorop staat dat de opgedane kennis intern in de organisatie wordtgedeeld om de continuïteit in de toekomst te waarborgen. Geïnteresseerd over het herontwerpen van bedrijfsprocessen of meer informatie? Neem contact op of bel Gert Folkerts 06-50849961.

Digitalisering

Om de gegevenstrom binnen de bedrijfsprocessen optimaal te laten verlopen is van belang dat het model van de bedrijfsprocessen goed loopt. Binnen bedrijven vindt vaak een zeer divers digitaal verkeer plaats. Dit kan e-mailverkeer zijn, op tablets, computers, smartphones. Maar ook binnen de verschillende afdelingen met intern en extern digitaal verkeer. Bij digitalisering worden door Phari eerst de activiteiten binnen de bedrijfsprocessen goed in kaart gebracht. Vervolgens kan worden begonnen aan het identificeren van de informatiestromen en gegevensuitwisseling. Na analyse van deze informatie is er voldoende basis om de communicatiekanalen en gegevensoverdracht te herontwerpen. Vervolgens zal Phari het proces van bouwen, testen, accepteren en implementeren geheel uitvoeren. Uiteindelijk zal het resultaat een geoptimaliseerde digitalisering zijn.

Bedrijfsprocessen in BPMN 2.0

Bedrijfsprocessen met BPMN 2.0Phari is partner van Signavio en maakt gebruik van Business Process software van Signavio. Hierdoor profiteren wij van de eenvoudige modellering met Drag & Drop, en de automatische positioneringshulp voor modelleringselementen. Met de uitgebreide modelleringsoplossing van Signavio’s kunnen wij processen ook multilogisch modelleren, procesattributen en koppelprocessen hiërarchisch handhaven. Alle procesmodellen worden opgeslagen in een centrale procesopslag.
Dankzij uitgebreide functies voor collectief procesontwerp, kan de coördinatie plaatsvinden buiten kantoor- en locatiegrenzen. Zo is procesmodellering voor onze klanten makkelijker dan ooit. Met behulp van de cloud-based service is onze software een modern, gebruiksvriendelijk modelleringsinstrument. De Business Transformation Suite combineert de sterke punten van een professionele modelleringsoplossing met de voordelen van een flexibele cloud service.

 

 

Risico’s & Controls Management

Risicomanagement & Controls is een belangrijke methode voor bedrijven die transparantie willen binnen de organisatie of op zoek zijn naar het nakomen of handhaven van regelgeving.
Phari heeft met Signavio vier stappen om actief risico- en beheersbeheer te implementeren:
• Identificeer en documenteer uw bedrijfsprocessen
• Identificeer risico’s en knelpunten binnen uw processen
• Implementeer controlemaatregelen
• Optimaliseer en monitor uw processen voortdurend om het risico te verminderen
Een geïntegreerd intern controlesysteem (ICS) kan bovendien risicobeoordeling en compliance management ondersteunen in overeenstemming met regelgeving

 

ERP-implementatie

Binnen het management kan de behoefte ontstaan voor real-time informatie over de verschillende afdelingen. Goede Business Intelligence en Enterprise Resource Planning(ERP) zijn een goede oplossing om de activiteiten binnen een bedrijf met IT te verbinden. Phari levert de consultancy onafhankelijk van de ERP-software om zijn klanten van het begin tot uiteindelijke implementatie te begeleiden/ leiden. Onze rol is die van intermediair tussen de bedrijfsprocessen en de functionaliteit van de ERP-software.

  • Onderzoek bedrijfsprocessen. Breng de eigen werkwijzen in kaart en stel ze op papier en denk aan optimalisaties en de toekomstplannen.
  • Opstellen Programma van Eisen en Wensen (PVE). Hierin wordt beschreven wat van een ERP-pakket wordt verwacht en wat “leuk” is om te hebben.
  • Onderzoek leveranciers. Door onderzoek kan men met behulp van een paar in het oog springende harde eisen een lijst opstellen van een beperkt aantal potentiële leveranciers. Deze potentiële leveranciers krijgen de eisen- en wensenlijst toegezonden met het verzoek intern te onderzoeken of ze hieraan kunnen voldoen en hiervan een schriftelijke rapportage terug te melden.
  • Opstellen businesscase. Praktijkvoorbeelden van het primaire proces én de belangrijke secundaire processen worden uitgewerkt.
  • Demonstratie. Aan de hand van de businesscase wordt door de potentiële leveranciers een demonstratie gegeven.
  • Hands-on demo. De belangrijkste gebruikers worden in staat gesteld om zelf achter de computer, begeleid, kennis te maken met het beoogde ERP-pakket.
  • Principebeslissing. Aan de hand van alle voorgaande stappen wordt een principebeslissing genomen. Contractbesprekingen.

Klik hier voor Meer over ERP Implementatie

Bronnen: WIKI en Google Scholar

Stakeholderanalyse

Bij het analyseren en optimaliseren kan het zijn dat er een stakeholderanalyse uitgevoerd moet worden. Een stakeholderanalyse geeft ons de mogelijkheid om voor de processen waar wij in geïnteresseerd zijn te bepalen wie de relevante stakeholders zijn, welke relatie zij tot de processen hebben en om welke stakes of relaties het gaat. Uiteindelijk geeft het ons de mogelijkheid om te onderzoeken hoe een proceseigenaar zou kunnen omgaan met de verschillende geïdentificeerde stakeholders en hoe hij moet communiceren over de procesprestaties. Een optimalisatie van de stakeholders behoort uiteindelijk tot de mogelijkheden. Anderszins geeft het een goed beeld in welke context het proces staat t.o.v. de stakeholders en wat hier verbeterd of uitgebreid kan worden.

Process performance cycle

Bij een eenmalige analyse van de bedrijfsprocessen en een mogelijk herontwerp van de bedrijfsprocessen zijn we er nog niet. We spreken toch van een dynamisch omgeving waarin factoren kunnen veranderen en situaties niet altijd hetzelfde zijn. Als deze dynamiek wordt genegeerd kunnen na verloop van tijd de verkeerde procesdoelen nagestreefd worden. Het is dus belangrijk om een Proces Performance Measurement System (PPMS) in te voeren dat:
1. data over prestaties d.m.v. indicatoren van een of meerdere bedrijfsprocessen verzamelt
2. De huidige waarde vergelijkt met de streefwaarden
3. De resultaten verspreidt naar de procesactoren

De performance cycle is belangrijk om te bepalen vanuit de perspectief van de stakeholder. De PPMS gaat dus hand in hand met de stakeholderanalyse en is belangrijk voor de strategievorming. Phari voert het gehele proces van de process performance cycle uit en treed desgewenst op als intermediair/ projectleider om tools te kunnen samenstellen voor het verzamelen van data, opslaan en rapporteren van de indicatoren (zie Business Intelligence).

Share